روش درخواست

LEA-Application-Procedure

 

نحوه ی ثبتنام زبان آموزان بین المللی

گام اول – ارائه ی مدارک مورد نیاز برای ثبتنام

برای ثبتنام در موسسه زبان LEA ،شما میبایست مدارک زیر را ارائه دهید: •    .فرم ثبتنام ویژه ی زبان آموزان •  .کپی تمامی صفحات پاسپورت (حتی صفحات خالی،کاغذ A4 ) •   قطعه عکس در اندازه ی پاسپورت 6 •    کپی ترجمه مدارک تحصیلی ( کپی تایید شده) •    مبلغ ثبتنام معادل 173 دلار آمریکا درصورتی که زبان آموز به خوابگاه نیاز داشته باشد،لطفا مدارک زیر را نیز ارسال نمایید : •    فرم ثبتنام خوابگاه •  مبلغ رزرو خوابگاه معادل 345 دلار آمریکا

گام دوم – نامه ی پذیرش

به محض دریافت مدارک،ما مدارک را بررسی کرده و در طی 7 روز برای شما “نامه ی پذیرش” صادر خواهد شد.

گام سوم – فرودگاه ترنسفر فرودگاهی

•جزئیات پرواز

لطفا حداقل 5 روز قبل از پروازتان بلیط الکترونیک خود را برای ما ارسال کنید.

• اجازه نامه ی اداره ی مهاجرت لطفا در بازرسی اداره ی مهاجرت نسبت به دریافت نامه ی تاییدیه اقدام نمایید.کارمند موسسه LEA در فرودگاه از شما استقبال کرده و به شما در تهیه نامه ی تاییدیه در بازرسی اداره ی مهاجرت کمک خواهد نمود.لطفا توجه داشته باشید که شما به تنهایی قادر نخواهید بود که بدون نشان دادن نامه ی پذیرش از موسسه LEA از اداره ی مهاجرت نامه ی تاییدیه دریافت نمایید . • انتقال به موسسه سپس شما به موسسه منتقل خواهید شد وبعداز آن خوابگاه به شما تحویل داده خواهد شد.ترانسفر فرودگاهی اختیاری بود و شامل هزینه ی اضافی نمیگردد بعنوان یکی از خدمات LEA به زبان آموزان.

گام چهارم – هزینه ها

پرداخت مابقی هزینه ها به موسسه در طی 3 روز