مشارکت در گرفتن مسئولیتهای اجتماعی

LEA Corporate Social Responsibility

LEA Foundation

هدف LEA از CSR پذیرفتن مسئولیت برای همراهی با محیط اجتماعی و سهامداران میباشد.همچنین رواج دادن شخصیت مثبت دربین زبان آموزان و سهامداران LEA برای تبدیل شدن به افراد مسئولیت پذیر اجتماعی از طریق پذیرفتن مسئولیت

1) کمک هزینه تحصیلی

رینگت کمک هزینه تحصیلی) 0077 دلار
آمریکا( که به خانم گ لسارا کی س ن با یوا داده شده است

2) .توسعه ی نیازمندیها

در تاریخ 20 نوامبر سال 0720 طرف LEA : آقای ج رالد یاپ ) مدیر عامل (، آقای جوسری مسعودی ) دفتر بین المللی (، خانم هیزل حمزه ) دفتر آموزشی (، آقای هیرول اشرف ) معلم ( و آقای فَن سن کووا نگ ) طراح داخلی ( به منزل یکی از کارمندان،هوریماه رفته تا هدایایی را به وی اعطا کنند.

این سرودی بود که در سال 8002 در تور خیریه شرکت Jetter شنیده شد.هرساله موسسه آموزشی خصوصی Jetter با مسئولیت محدود تلاشی آگاهانه در راستای گسترش فرهنگ مهربانی هنگام کریسمس برگزار میکند.کریسمس گذشته،یکی از برجسته ترین رویدادهای این تور در مرکز روانشناسی مالزی برگزار شد.آنتونی توماس برگزار کننده ی این مراسم از استقبال شرکت کنندگان شگفت زده شده بود.برنامه بسیار ساده بود ولی قلبهای زیادی را به هم پیوند داد.محل برگزاری تزیین شده بود و هدایا،بازیها وشام نیز آماده بودند.خردسالان به تفریح مشغول بودند و خودرا با انواع بازیهای کودکانه سرگرم نمودند.برجسته ترین قسمت شادمانی و پایکوبی همه ی شرکت کنندگان بود که همه با هم آنرا اجرا کردند.تور خیریه Jetter در سال 8002 نیز برگزار گردید.برای کسانیکه علاقه دارند تا از این برنامه حمایت کنند،اطلاعات مفید دیگری اینجا موجود میباشد:

ممنون از دنیای شیرین
ممنون بابت غذایی که خوردیم
ممنون بخاطر پرندگانی که آواز میخوانند
ممنون بخاطر همه چیز خداوند
آمین