روش های پذیرش دانشجویان بین المللی


مرحله اولb Application Documentation Submission

دهید برای درخواست پذیرش در این موسسه ، شما باید ارائه

• فرم درخواست دانشجو ( )اینجا رو برای دانلود کلیک کنید
• کپی پاسپورت دانشجویی از جمله صفحات خالی، کاغذ اندازه ، گذرنامه باید حداقل هجده ماه اعتبار داشته باشد
گذرنامه نباید شامل اطلاعات مربوط به هر اعضای وابسته /اعضای خانواده باشد
• شش قطعه عکس زمینه آبی سایز پاسپورت
• یک کپی‌ از مدرک تحصیلی‌ به همراه ریز نمرات,لطفا ترجمه به انگلیسی‌ باشد،اگر به زبان دیگری است
• آزمون غربالگری پزشکی ()اینجا رو برای دانلود کلیک کنید)
• هزینه درخواست / پیش پرداخت ۱۱۰۰ دلار


اگر دانشجو درخواست محل اقامت دارد ، لطفا مدارک مورد نیاز را ضمیمه کند

• فرم درخواست محل اقامت ()اینجا رو برای دانلود کلیک کنید)
• هزینه رزرو ۳۵۰ دلار


مرحله دوم Offer Letter

پس از دریافت اسناد کامل، ما پروسه را انجام خواهیم داد و به مدت ۷ روز نامه پیشنهاد را صادر خواهیم کرد


مرحله سوم Single Entry Visa

• پس از دریافت "نامه تاییدیه ویزا" از اداره مهاجرت مالزی، یک نامه الکترونیکی حاوی نامه ضمیمه خواهد شد. نسخه کتبی این نامه براساس درخواست ارائه خواهد شد

• لطفا "نامه تاییدیه ویزا " همراه با نامه پیشنهاد و گذرنامه خود را به نزدیکترین سفارت مالزی برای دریافت ویزای ورودی بدهید. لطفا توجه داشته باشید که شما نمیتوانید تاییدیه ویزا را بدون یک ویزای ورودی انجام دهید


مرحله چهارم Airport Pickup

اطلاعات پرواز
لطفا بلیط خود را حداقل ۵ روز قبل از تاریخ عزیمت به ما اعلام کنید
◦ بلیط الکترونیکی
◦ دانلود فرم فرودگاه
◦ کپی از ویزای ورودی
◦ پرداخت باقیمانده هزینه

ترخیص از اداره مهاجرت
لطفا نامه تاییدیه ویزا از اداره مهاجرت مالزی را در بازرسی مهاجرت تأیید کنید.یک افسر این موسسه از شما در مراحل ترخیص مهاجرت فرودگاه استقبال خواهد کرد و به شما در ترخیص از اداره مهاجرت کمک خواهد کرد لطفا توجه داشته باشید که شما بدون حضور افسر این موسسه نخواهید توانست خود را از اداره مهاجرت خارج کنید

انتقال به موسسه
پس از آن ، شما به آپارتمان های خوابگاه انتقال داده می‌شویدروش های پذیرش دانشجویان مالایی


مرحله اولt Application Documentation Submission

دهید برای درخواست پذیرش در این موسسه ، شما باید ارائه

• فرم درخواست دانشجو ()اینجا رو برای دانلود کلیک کنید)
• کپی دانشجو IC
• یک عکس پاسپورت سایز دانشجویی پس زمینه آبی روشن
• هزینه درخواست / بیعانه ۵۰۰ رینگت


اگر دانشجو درخواست محل اقامت دارد ، لطفا مدارک مورد نیاز را ضمیمه کند

• فرم درخواست محل اقامت ()اینجا رو برای دانلود کلیک کنید)
• هزینه رزرو ۳۵۰ دلار


L مرحله دوم Offer Letter

پس از دریافت اسناد کامل، ما پروسه را انجام خواهیم داد و به مدت ۷ روز نامه پیشنهاد را صادر خواهیم کرد


مرحله سوم Single Entry Visa

• باقیمانده پرداخت

فارسی