(منتین ) LEA


LEA-Mantin دارای یک محیط دانشگاه است که در خارج از شهر ، حدود ۴۰ دقیقه از شهر فاصله دارد. مدرسه توسط کوه ها و جنگل ها احاطه شده است که به زیبایی های شگفت انگیز و بی‌ پروا خود شهرت یافته است

دانش آموزان ما به امکانات مختلف در اطراف مدرسه دسترسی دارند. برخی از امکانات در طول درس مورد استفاده قرار می گیرند، بعضی دیگر در هنگام استراحت بعد از کلاس استفاده می شود


با ما در تماس باشید


Accommodation

We fully understand that the quality and location of accommodation are extremely important factors in making sure your study abroad experience is as enjoyable as possible. In fact, we believe that your choice of accommodation is just as important as your choice of English language school!LEA Facilities

Computer Lab - We have a computer centre with PCs for students to use. All computers have free access to the internet and support for different languages. The school also has free WiFi access if students prefer to use their mobile or iPad.

Classroom and Auditorium - They are all comfortably furnished and equipped for teaching.

Library - Our library and study centre provides opportunities for students to study during their free time. Books, graded readers and study materials are all available for the students to use free of charge.

Cafeteria - The cafeteria provides very tasty and well-priced food and drinks during the day. It is also used for many social functions at the school and is a place where students can relax and meet friends.

Convenience store - For the convenience of students, there is a store open throughout the day along with a general store that sells almost all necessities needed by the students.


Cafe

Classroom

Auditorium


Location

There are seating areas around the school and a garden where you can relax with friends, find a quiet place or just enjoy the sun. The school has a basketball for students as well.

Exploring Mantin is a nature rich enjoyable pursuit. There are many popular hiking sites in Mantin, you will be sure enjoy the nature.
Course Available

Course Programme Details
English Courses English Enrichment Programme (EEP) Download Intake and Fees
Exam Preparation Courses IELTS Preparation Programme
MUET Preparation Programme
Download Intake and Fees
Download Intake and Fees

Pathway to Linton’s Programme

Course Details
Diploma in Business Studies Download Information
Diploma in Information Technology Download Information
Diploma in Mechanical Engineering Download Information
Diploma in Architecture Download Information
Diploma in Civil Engineering Download Information
Diploma in Fashion Design Download Information
Diploma in Product Design Download Information
Bachelor of Arts (Hons) in Business Administration Download Information
Bachelor of Arts (Hons) in Accounting Download Information
Bachelor of Science (Hons) in Electrical and Electronic Engineering Download Information
Bachelor of Software Engineering (Hons) Download Information
Master of Business Administration Download Information
Master in Accounting And Finance Download Information
Master of Science in Civil Engineering Download Information
فارسی